به وبلاگ اهواز دانلود خوش آمديد

 آلودگی هوا

هوا مایه زند گی است ونیاز به آن بیش از آب وغذا می باشد. مقدارمتوسط هوای که یک انسا ن با لغ دریک شبا ن روز تنفس مکند تقر یباً 15 کیلو گرم است درحا لیکه غذاوآ ب مصر فش به ترتیب 5/1و5/2کیلو گرم می با شد. در اهمیت هوا همین بس که آدمی می تواند بدون غذا تقیباً 5 هفته و بدون آب حدود 5روز زنده بماند ولی بدون پیش ازچند دقیقه قادر به ادامه حیات نخوا هد بو د. هوا مخلو طی از گاز ها ی مجتلف است که قسمت اعظم آن را گاز نیتر وژنو اکسیژن تشکیل می دهد  هوا سالم و طبیعی ،بطورتقر یب شا مل 78در صد نیترو ژن،21در صد اکسیژن،93/.درصد گاز آر گون،3./.در صد گاز کر بنیک و مقادیری بسیار جزیی از گاز ها ی نئون ،هلیوم، کریپتون، گزنون، ازن،هید رو ژن و غیره است که ضروری ترین عامل ادامهحیات انسا نها می با شد .هوای که اینهمه برای زندگی آد می ضروری در تندروستی انسان غیر قابل انکار است ، متا سفانه در اثر عوا مل طبیعی بو یژ ه فعالیت های آدمی  همواره در معر ض آ لو دگیها قرار گر فته است . با تو جه به اهمیت هوای پاک و خطرات  نا شی از آ لوده بودن آن،در این فصل به برسی مختصری در مورد منا بع و عوامل  آلوده کننده هوا، اثرات آلودگی هوا بروی انسان ،نبات، حیوانات و مواد مختلف و روشهای مبا رزه با آلودگی هوا می پر دازیم .

تعر یف آلو دگی هوا :
آلو دگی هوا برای افراد مختلف مفهوم متفا وتی و معنی متفاو تی دارد ، مردم معمولی ممکن است تحر یک چشم نا شی از یک گاز یا ذرات مو جود در هوا یا گرد و غبار را که روی لبا سشان منشیند آ لو دگی بحساب آورند . برای کشاورزعا مل که گیا هان و حیوانات  زیان میر ساند  ممکن است آ لو دگی محسو ب شود و برا ی یک خلبان هوا پیمان ، تقلیل میدان دید خود الو دگی بحسا ب می آید . ولیکن هر گاه بخوا هیم تعر یف جا مع و کلی برای آ لودگی بحساب می آید .  وکلی برای آ لودگی هوا در نظر بگیر یم  چنین می توان بیا ن نمود که ((آلو دگی هوا عبات است ازو جود یک یا  چند ماده آ لو ده  کنند در هوا ی آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بطور ی که مضر بحال انسان ،حیوان ،گیا ه ویا آ ثار و انبیه  باشد تغییر دهد.))

منابع آ لو دگی هوا :

منا بع عمده آ لو دگی هوا عبار تند از منا بع طبیعی و مصنو عی . منا بع طبیعی  اغلب بدون دخالت مستقیم  انسانها  است و منا بع مصنو عی بر عکس بدست بشر بو جود آمده و آ لو دگیها ی نا شی  از آن حا صل فعا لیت های  آدمی است .
الف –منا بع طبیعی آ لو دگی هوا
اهم این منا بع عبا رتند از :

طو فان و گر غبار صحرا ها :
اغلب طو فانها،مقادیر زیادی مواد جامدو ذرات به فضا می فر ستند . این ذرات به فضا می فر ستند این ذرات  علاوه بر آ لوده گردن فضا ف را بط خوبی برای انتقال میکرو بها هستند . این طو فانهای گرد و خاک که اکثر موسمی  نیز می با شند ، در کشو ر ما فرا وان دیده می شو د گرد و غبار صحاری عراق و جنوب اریان گاهی چند ین روز در هوا با قی میماند و بر خی او قات،دامنه این طو فانها به مر کز شرقی ایران نیز کشیده می شود و گا ه غلظت ان به اندازه ای است که جلو ی شد ت نور آ فتاب را گر فته و تصور می رود که هوا ابری است .در نقا ط صنتعی ، و جود طو فانهای گر د و خاک و ذرات معلق ، اثر آ لوده کنند ه ها را تشدید می نما ید . بدین معنی که مواد شیمیا وئی نا شی از فعالیت صنایع مختلف ، با این ذرات مجتمع گشته و ذرات آلو ده کننده و دیگری را که اثر سؤ بیشتر دارند تشکیل  مید هند

2دود خا کسترآ تش سو زی جنگلی :
در اثر آ تش سوی جنگلها که ممکن  است بد لیل غفلت انسا نها، گارد جنگل فآذر خش و غیر ه روروخ دهد مقا دیر قا بل ملا حظه ای موادآلاینده در هوا منتشر می گردد .

3- املاح مو جو د در جو : هنگا می که باد قوی بر سطح دریا و اقیا نوس موزد ، ذرات ریز نمکها ی مو جو د در قطرات آبرا که اکثراً شا مل کلسیم ، منیزیم ف بر مور پتا سیم  سوء در محیط بو جود می آورند .

4- فعا لیت های آتشفشانی :
کو هها ی آتشفشا نی بهنگام فعالیت ، مواد متنوعی از جمله اسید کلر ئید ریک ،انیدرید سو لسو رو، اسید فلو ئیدریکو اسید فلیدر یک به فضا ی می فر ستند که امکان دارد در یک دوره زمان طو لانی با قی بما نند . مثلاً در سال 1883آ تشفشا نی کرا کا توا در اندو نزی روی داد مقادیرزیادی  ذرات  غبار به فضا فرستاد که بعضی ازآنها تا حدود 3سال در فضا با قی ماند ند .

5-شها بها آ سما نی :
شها بهای  آ سمانی ، گاز و مواد متنوعی از خود در فضا  با قی میگذارند که طبق تخمین سالانه 2000تن می باشد .

6- منا بع کیا هی و حیوانی :
منا بع گیا هی و حیوانی مانند گرده گل ،ذرات بیو لو ژ یک و گاز نا شی از فساد  و تخمیر مواد ، چنا نچه در فضا ی اطرا ف منتشر گر دند در آ لو ده نمو دن هوا مو ئثر ند .

ب. منا بع مصنو عی آ لو دگی هوا:
منا بع  مصنو عی که بد ست بشر بو جود آ مده و مورد استفاده روز مره می با شد شامل و سا ئط نقلیه ، صنا یع ، منا بع تجاری و خاگیبو ده و سهم آلوده کنند گی این منا بع  بمرا تب بیش از منا بع طبیعی است .
مطالعات و اندازه گیر یها انجام شده روی غلظت آ لا ینده ها ،در نقا ط مختلف  شهر های پر ترا فیک ،نشان داده است که در خیل یاز موارد هوائی که تنفس می کنیم از نقطه منوا کسید کر بن هیدرو کربن هییدرو کربور های نسو حته بمرا تباز حد مجاز آ لو ده تر است .در جوا مع پی شر فته گرایش مصاف خانگی و تجاری به انرژ ی برق و گاز است که از لحا ظ آ لو دگی هوا ، مقبو ل عامه می با شد . ولی در جوا مع  عقب افتا د ه و یا در حال تئ سعه ، از سو ختهای ذغال سنگ ،گازوئیل ونفت سفید استفاده می شود که غا لبا ً با احتراق نا قص توام بو ده سهم بزر گی را در آلو دگی محیط ، بخصوص فصو ل سرد که احتیا جات در حد اکثر خود می با شد ایفاء می نما ید .

عوا مل آ لو دگی هوا :

علاوه بر مواد عنا صر تشکیل دهند هء هوا ، مواد غیر طبیغی بسیاری در هوا پا ک و عاری از آلو دگی و جود دارد . هنگا میکه مواد آ لیند ه نا شی از فعا لیت های گو نا گو ن بشر در هوا ی اطرا ف  پخش می گر دند ، تعا دل طبیعی  یا بعبا رتی اکو لو ژی شیمیا ئی اتمسفر بهم خور ده ، تغییرا ت قابل تو جه همراه با ظاهر شدن اثرات غا لبا ًزیا نبخش آن در محییط پدید می آ ید.مواد آلو ده کنند ه بصو رت جا مد ، ما یع و یا از گاز در هوا پرا کند ه می  شو د . برای بر سی دقیق پد یده آ لو دگی هوا ،با ید از مسیر که این مواد از ابتدا می پیما یند،ازنحوه پخش آن در محیط تجزیه و تحو ل  آن و با  الا خره اثر آ لو ده منندها بر یکد یگر و بطور کلی محیط اطلاع  کا فی داشت . با اینحال  آ لو ده کننده های مهم هوا بدون در نظر گر فتن حا لات خا صی یا کا ملا ً  محلی  که تا کنون بنحوی مسلم شنا خته شد ه اند .


منو اکسید کر بن : گاز است بی بو ،بی رنگ و بی مزه که قسمت اعظم آ ن از احتراق نا قص مواد کر بن  دار نتیجه می شود . ابن گاز در هوا پا یدار است و احتمالا با سز عت بسیار کم به co2تبد یل میگر دد. چون این گاز مد تی تغییر در هوا  با قی میما ند ،از میزان غلظت آن جهت تخمین پرا گند گی سا یر  گاز های آلو ده ساز استفاده می گردد.منبع اصلی تو لید منو اکسید کربن در شهر ها و سا یط  نقلیه موتور ی است . البته فعا لیت ها ی صنعتی و احتراق نا قص سو خت در تا سیسات تجاری  و دسگا هها ی حراتی و سو ختن زباله نیز در تو لید این گاز سهیم هستند .

اکسید ها ی گو گرد :
اکسید ها ی گو گرد ، دی کسید گو گرد ( انیدر سو لفور ) اهمیت بیشتر از نظرآ لو دگی هوا . گازی است بی رنگ وغیر ه قا بل اشتعال که اگر غلظت آن در هوا  تا حدود 3/0 تا 1 قسمت حجمی در میلیون ( پی پی ام )گردد به کمک به کمک  حس چشا ی پی بو جود آن  خواهد . در غلظت های بیش از 3پی پی ام این گاز دارای بوی رننده محر کی می با شد .سر نو شت  انیدرسولفورو در جو کا ملاً رو شن نیست ولی در او لین مر حله می توان از اکسیده  شدن و تبد یل آن به انیدرید سو لفو ذیک نام برد. گازاخیر در محیط مرطوب  به سر عت  در ذرات آب حل گردیده و تو لید  اسید سو لفو ریک می نما ید که بنویه خود ممکن است بهتشکیل نمکها ی سو لفاته  از قبیل سو لفات آمونیوم بیا نجا مد .اسید سلو فریک چنا نچه  تو سط با ران در آ بها وارد گردد با عث کا هش PHمعینی قادر با دامه زندگی هستند بخطر می اندا زد .

اکسید ها ازت :

مهمتر ین اکسید های ازت آ لوده کنندههوا ، اکسید نیتر یک (      ( NO2می با شد. در ثر احتراق سو خت های  فسیل در در جه حرا رتهای با لا ، ازت هوا با اکسیژن تر کیب شده و در تو لید اکسید اسیون فتو شیمیا ئی اکسیدنیتریک بو جود آید .هیدرو کربورهای ارو ماتیکی مو جود در هوا نیز وا کنش فو ق را تشد ید می نما ید .اکسید ا سیون ئکند اکسید نیتر یک به دی اکسید ازت در حضور اکسیژن امکا ن پذیر می است ولی اکسیدا سیون اصلی به کمک ارن انجام می گیرد .دی اکسید ازت در غظلت های زیا د بصو رت غبار قهو های ظا هر می گردد. ای گاز بشدت جا ذب اشعه ماورا بنفش نور خورشید بو ده و با عث تشد ید وا کنشها ی فتو شیمیا ئی و بوجود آمدن اسمو گ در هوای آلوده می با شد.از طر ف دیگر دی اکسید ازت ممکن است با بخار آب تر کیب شده  و تو لید اسید نیتریک نما ید .عمر دی اکسید ازت در هوای شهر هااگر وارد وا کنشهای شیمیا ئی نشود بیش از حدود 3روز نخواهد بود بعلاوهی اکسید ازت همراه با گر د غبار و دوده با عث کا هش دید می شود .
اکسیدکنند ه های فتو شیمیا ئی :
بعلت اکسید ا سیون نا قص هیدرو کر بور ها،مقادیر ی اکسید کربن ، تر کیبات آلی اکسیژن دار، هیدرو کر بور های اشباع نشده با ضا فه  هیدرو کربوهای سوخته نشده وارد هوا می شود طی یک سر ی وا کنشهای  شیمیا ئی پیچیده در مجا ور ت نو ر خو ر شید ، مواد آلوده کننده که در اثر احتراق  نا قص سو ختهای فسیل وارد هوا گردید ه است ، تولید آلو ده کننده ها ی  بنام  اکسید کننده های دیگر بنام اکسید کنننده های فتو شیمیا ئی می نما یند .دی کسید ازت در اثر انور خو رشید به اکسید نیتر یک و اکسیژن اتمی تجزیه می شود که این اکسیژن اتمی با مولو کول اکسیژ ن تشکیل ( ) را مید هد.

هیدرو کر بور ها:

تو لید ،ذخیره و پخش مواد نفتی ،فعا لیت های صنا یع پتر و شیمی ، استعمال حلا لها ، سو زا ندن ضا یعا ت و ذغال و چوب و همچنین تبخیر و احتراق نا قص سو ختها در مو تور و سا ئط نقلیه ، همگی از عوا مل مو اثر پخش هیدرو کر بور ها در هوا می با شد . معا دن  ذغال سنگ ، گاز طبیعی و نوا حی  نفت خیز نیز مقادیری هیدر و کربور در هوا منتشر می سازد .

ذرات معلق در هوا :

ذرات از منا بع مختلف وارد هوا می شوند که احترا ق مواد سو ختی ، ذوب فلزات ف کار خانجا ت شیمیا ئی ، عملیا ت خرد کردن و سا ئید ن وکار خا نجات تو لید مصا لح سا ختمانی از آنجمله اند.

موادرا یواکتیو:
استخراج کا نه های مواد رادیو اکتیوطبیعی انفجار های اتمی ، را کتوها ی جدید و صنعت انر ژی اتمی، مصر ف مواد رادیو کتیودر کشا ورزی صنعت ،طب امور،سب آ لو دگی هوا مواد رادی یکتیو گر دیده است.سا لا نه مقداری مواد رادیو اکتیوئ نیز بطور طبیعی در اثر تشعشعات کیهان رادون و تورون موجود در هوا و غیره بو جود می آ ید که میزان واثرسوءآنها در مقا سیه با مواد را دیواکتیو نا شی از فعا لیت ها ی انسا نی ناچیز است .

حوا دث مهم نا شی از آ لو دکی هوا :

و قو ع حوا دثه شدید آ لو دگی هوا که مو جب بیماری و مر گ ومیر تعداد زیادی از سا کنین شهر ها ی بلا زده گر دیده، بمنز له زنگها ی خطر ی بو ده که جها نیان را نسبت به مخا طرات وا قعی و مهلک آلودگی هوا هشداداده و مو جب شروع اقدامات مثبت در زمینه کنترو ل هوا ی آ لو ده گر دید. اثرات آ لوده کننده های هوا بستگی به غلظت آلو ده کننده ها  و حسا سیت مردم داردو عوا رضی بصور زیر ممکن است بروز کند.
1- بیماریها ی حاد که امکان دارد به مر گ منتهی شو د .
2- بیماریهای  مزمن که نتیجه آن کو تا شدن عر یا عدمه رشد کامل است.
3- دگر گو نی اعمال مهم فیز یو لو ژ یک ما نند تنفس ، انتقال اکسیژن بو سیله همو گلو یین ودگر گو نی ها ی اعما ل دستگاه عصبی.
4-عوار ض نا گوار مانند احسا س تحر یک در موا قعی که علت آ شکاری و جودندارد .
5- احسا س نا رحتی ، کا هش دید یا دیگر اثراتی که ممکن است منجر به تعییر مسکن یا محل کار انسان گردد.
حال به بررسی اثرات سو ء عوامل مهم آ لو دگی هوا در انسان می پر  دازیم :

اثر منواکسیدکربن :
میل تر کیبی همو گلو بین خون، که عا مل انتقال اکسیژن به با فتهای بدن است با منو اکسید کربن تقر باً 200مرتبه بیشتر از میل تر کیبی ان با اکسیژ ن است . از اینر و و جود مقدار کمی از این گاز در هوای تنفس قادر است مقا دیر زیا دی از همو گلو بین خون را به کر بو کسی همو گلو بین ، که یک تر کیب پا یدار است ، تبد یل کند واز مقدار همو گلو بین در خون از جدا شدن اکسیژن و و همو گلو ین از یکدیگر نیز  جلو گیری می کند و این هر دو عمل انتقال اکسیژن به بفتها ی بدن را کا هش مید هند . ضماً منو ا کسیدکربن در خون فشار نسبی گاز اکسیژن را کا هش مید هد و نیروی محدکه انتشاراکسیژن را در اب فت های  بدن کم می کند .

اثر گاز نیدرید سو لفورو حتی در غلظت بسیار (2/0پی پی ام) موجب ایجاد وا کنش در غز میگردد .وا کنش افرادی که بطور که بطور معر ض این گاز هستند بمراتب کمتر از کسانی است که برای بار اول در معر ض آن می گیر ند .زیرا در افراد گرو ه اول ، ماده مخا طی لزجی در اثر التها ب مزمن مجاری تنفس تر شح می شود که بعنوانپو شش محا فظ ، مو جب مقا ومت دراین افرادمی گر دد .


اثر اکسید های ازت :

اکسید های ازت  بر سلامت انسان اثر می گذارند .اثر مستقیم آنها بستگی به نو ع اکسید داردزیرا دی کسید نیتروژن بیش از مونوا کسید آن مضر است این گاز خرمایی رنگ بسیار محرک است ودر غلظت  ها ی مسال وی با مو نواکسید کربن، از آن زیان آورتراست .اثر غیر مستقیم اکسید های نیتروژن برانسان ازطریق تو لید اکسید کننده های فتو شیمائی (پان)است که عا مل مهمی در تشکیل اود مه اکسید کننده م یباشد . پان که یکی از محصو لات اسمو گ فتو شیمیا ئیاست با عث سوزش چشم ،سرفه،ابریزش چشم ، خفگی، سر درد و خستگی شد ید . آزما یشات مختلف روی جا نو ران آ زما یشگاهی نشان داده اند که پان مقاومت بدن را در برابر عفو نت ها کا هش مید هد .
اثر ازن :

صر فنظر از ازنی که بطور طیعی در هوا یا فت می شود ، این گاز یک آ لو ده کننده ثا نو ی نیز محسو ب می شو د . ازن گاز محرک  دستگاه تننفسی انسان است وغلظت زیاد آن با عث خونریزی و تورام شش می گردد .ازن اثر غیر مستقیم برسلامت انساندارد زیرا تغییردر هوااثر اشعه خور شید انسان می شو مثلاً کا هش یک درصد از غلظت ازن در هوااحتمالاًهشت درصدبرشدت اثراشعه خورشید رسیده به زمین می افزا ید که بالارفتن شدتاشعه خورشیدمیزان سرطانپوستی می گردد.


اثرهیروکربورها:

اثرا مضر هیدرو کربورها  برانسان اغلب ازطریق واکنشهای فتو شیمیا ئی که موادثانوی آلوده سازتولید می کنند می باشد. در مورد اثرات مستقیم این تر کیبات می توان اثر تحر یک کنند گیبرخی نظیر ال ئید ها را بروی چشم و نیز خاصیت سرظا نزا ئی ترکیباتی مثل بنزو پرن را ذکر نمود.


اثر ذرات استنشاق شده ممکن است در مجاری تنفس فو قانی اثر تحر یکی داشته و یادرداخل ششها نفو ذ نما یند که در اینحا لت احتنال بروز عوار ضی در ششها و ایجاد اختلا لاتی دراعمال تنفسی و جود دارد.از اثرات نا مطلوب ذرات گرد غبار در هوا ،کاهش میدان دید نیزقابل برسی است . براثر کا هش میدان دید ، حمل و نقل زمینیو هوای با اشکالا تی روبروگردیده،بعلاوهاثرات روانی کا هش میدان دید، در یک منطقه سا کنان آن از تما شا ی زیبا یهای طبیعی محروم می شوندقابل ملا حظه است .

اثرات مواد رادیو اکتیو :

مخفی ترین ووحشتنا کترین منبع آلودگی محیط ،موادرادیواکتیو هستند که اثرت جسمانی وژنتیکی در موجو دات زنده پد ید می آورند . برسی اثرات جسما نی وژنتیکی تشعشعات مواد رادیوا اکتیودراعضاءبدن می پر دازیم.

الف –اثرات جسمانی:
اعضا ئیکه به تشعشعات بیشتر حسا سند عبارتند ازریه ها ،چشماها،پوست واعضا تر کیبات خون.
1- ریه: گردغبار رادیواکتیو دراثرتنفس،ریوی جا یگزین شده وایجاد جراحات می نماید.
2-چشمها: دراثرتشعشعات زیادبه عضوبینائی ممکن است عوارزنظیر آبمرواریدایجاد گردد.
3-پوست: برحسب مقدار قدرت نفوذ تشعشعات در پو ست ،التهابات سطحیوبا زخمهای عمیقی ایجاد می گردد.چنانچه پوست مدت مدیدیدر نعرض تشعشعات قرار گیرد عالباضسر طان پو ست بو جود می آید.
4-اعضاءسازنده تر کیبات خون:دراثرتشعشعات موادرادیو اکتیو،ممکن است جراحاتی در استوخونها بو جود آمده وتغیراتی در تر کیبات خون ظا هر شود.

اثرات ژنتیکی:
تشعشعات بت عث تغییر در خصو صیات ار ثی نیز میگردد. این تغییرات معمولاً در نسلها اولیه ظاهر نمی شوند وممکن است موجد تغییردر نسلهای بعدی گردند.زیراهر نوع در معرض تششع قرار گر فتن،با اثر سوی همراه بوده و بدلیل تکثیر نسل نا سالم ف اثرات نا مطلو بی بر جا مع بر جا می گذارد .

 

اثرات آلو دگی هوا برنبا تات

صد مات نا شی از آلودگی هوادر گیا هان را می توان به 3 حالت صدمات حادواثرتفیو لو ژیکی مشاهد نمود.صد مه حاد دراثر از بین رفتن سلولها بو ده که منجربه ایجادزمینه هاینکروز (مرگ بافتهای زنده رانکروز گو یند)میگردد. علائم حا صل درمدت کوتا ه و در اثرغظلت های مختلف مواد آلو ده کننده ظا هر می گردد و معمولاً در مدت 24 سا عت بعد از اینکه گیا ه در نعرض هوای آ لوده قرار گر فت نما یان می شود .هر مادهآلو ده کننده خصو صیات صدمه حادمخصوص بخود راظاهر می سازد .صدمه مزن هنگا میکه گیاه مدت طو لانی در معر ض غظلت های کم مواد آ لاینده قرار گر فتنه با شدحا دثه می شود .علائم آن نعنو لاً ایجاد زمینه های کلورنیک و رنگ پر دیگی در با فتهای بر گ بو ده و ممکن است همراه باافزا یش ریزشبرگها باشد . نوعصد مات مزمنمعمو لاًٌ مشخص شده است ولی بهیچ عنوان هر ما ده آلو ده کنند دارای علا ئم مشخص بخود نبست زیراامراض ،در جه حرارت پا یین،خشکی و عوا مل دیگر نیز می توانند علا ئمی مشابه  آنچه آلوده کننده ها بو جو د می آورندتو لید کنند.اثراتفیز یو لو ژ یکی شا مل تعییرات در رشد کیفیت تو لیدات گیاهی و کا هش محصو ل است . این اثرهمچنین شا مل نا رسا ئیهای در متا بلیسم  گیا هی شده که ممکن است اثرآ ن برمیزان رشدیا محصول قا بل اندازه گیری نباش . بعضی از این اثرات تحت شرا یط آزما یشگا هی اندازه گیری شده اند و شا مل تغییراتی در سر عت تنفس ، فتو سنتر فتعرو ق و میزان فراینده آنزیمی می باشد. مقایسه رشد در هوای تصفیه شده و هوای آ لو ده یا قرارداندن گیاهان برای مدتی طو لانی در غظلت های کم مواد آ لوده کننده در شرا یط کنترولاطلاعاتی حاکی از کا هش رشد محصول و همچو نین علائم صدمه مزن بدست داده است . در زیر به برسی اثرات وعلائم نا شی ازبرخی آلودهکننده های مهم در گیا هان می پر دازیم


اثرات آلو دگی هوا بر حیوانات:
مطا لعه اثر آلو دگی بر حیوانات جهت پی بردن به اثر آن در انسان و نیز بمنظورتقلیل خسارات اقتصادی  و با لا خره از نظر حفظ نسل حیوانات وگهداری تعا دل طبیعی صورت می گیر ید .در اغلب حوادث نا شی از آ لو دگی هوا تعدادی از حیوانات نیز تلف شدهاند  غلاوه بر تاءثیر مستقیم آ لا ینده  ها ی هوا بر حیوانات در اغلب موارد آلود کننده های هوا بطور غیر مستقیم اثر می نما یند . مثلاً اگر گیاهی که در معر ض آلودگی با فلو ئر قرار دارند بو سیله حیوانات خورده شوند ف علائم مسمو میت در حیوانات نیز ظا هر خوا هد شد یا تغذیه حیوا نات از گیا ها نی که در معر ض تر کیبات ارسنیک قرار دارند اثرات مسمو میت ارسنیک را ظا هر می سا زد.بمنظور تعیین اثرات احتما لی بعضی از آ لو ده سازها بر انسان ، معمولاً در آزمایشگاه،حیوانات را تحت تا ثیر غلظت های مختلفموادآلو ده ساز قرار مید هندواز روی اثرات حا صل درآنها به اثر احتمالی آ نها بر انسان پی می برند . بعنوان نمونه با آ زما یشات متعدد خوا ص تحر یک کنند گی ازان را در برخی حیوا نات منجله سگ ،گربه ، خر گو شو مو ش ثا بت نمو ده اند . قراردان این حیوانات در برابر مقا دیر سمی ازان ،اختلات ریوی بو جود می آوردکه اغلب بمرگ منتهی می شود. براساس این تجر بیات ،دسته ای از موشها که در معر ض مخلوط ازنوهیروکربئهای اشباع نشدهقرار گر فتند مبتلابه سر طانهای جلدی وریوی گردید ند وآندسته که در برابر گرد غبار سیلس قرارداشتند حسا سیت زیادی به ذات الریه از خود بروز دادند. در بارهءاثر انیدریدسو لفور و اسید سلفور یک نیز در خو کچه هندی ثا بت کدهاند که اثر مخلو ط ایند و ،بیش از اثر هر یک به نتها ئی وباها ن غلظت می باشد .ضمناً اثر آنها در دستگاه تنفسی روشن گردیده است که  اثرات فیزیولو ژیک مشا بهی در انسان دارند.

روشها مبارزه با آلو دگی هوا:
برای مبارزه با آلودگی هوا خسا رت نا شی از آن تاکنون در بسیاری از کشور ها ی دنیا تحقیقات و یسع ودامنه داری انجام گر فته است . هدف کلی در این برنامه ریزیها ،کا هش مواد
آلا ینده هوا وتطا بق آنها با استاندارد های تعیینسده است تا بدینو سیله بهداشت و سلامتافراد جامعه تامین واز بروز حوادث اسف باری که آلودگی هوا بدفعات در صحنه تا ریخ رقم زده است جلو گیری گردد اینکه با تو جه به لزوم اهمیت مبارزه با آ لو دگی هوا در جهت حفظ بهداشت محیط و پیشگیری از بروز عوارض و امراض مختلف ،به ذ کر روشهایی که می توانند آ لو دگی هوا را در شرا یط کشور مان تا حد استانداردها ی قبول کاهش دهند می پردازیم:
1- متو قف کردن اتو مبیلهای که احتیاج به تعمیر اساسیدارند و اجازه استفاده مجدد،مشروط به رفع نواقص آنها.
2- ملزم نمودن سازند گان اتو مبیلهای داخلی به تبعیت از استانداردهای موجود.
3-ایجاد مرا کز کنترول مواد آلو ده کننده خرو جی از اگزوز و سا یط نقلیه.
4-جا یگزین کردن وسایط نقلیه شخصی.
5-استفاده ازسوخت گازیدر صنا یعی که در مسیر شبکه گاز رسانی واقمند.در  صورت عدمه امکان استفاده از سو خت سبک وکم گوگرد استفاده گردد.
6-نصب دستگاهای کنترول مواد آ لاینده در کلیه قسمت های مورد نیاز کار خانه.
 دستگا هها ی کنترل مواد آلاینده در صنا یع:
با کا ربردن دستگاههای میزان منتشره از یک منبع ونها ئتاًمحیط رامی شو د تا حد قا بل قبو لی کا هش داد . البته با این تکنیک ها نمی توان منا بع غبر قا بل کنترول  مثل آ تشفشانها را مهار کرد ویا تولید آلو دگی یک منبع صنعتی را به صر ف رساند .بهمین دلیل حدی را برای غلظت مواد خروجی از یک منبع صنعتی باید مورد قبول قرار داد که هم با بهداشت و همه با اقتصاد وفق داد که در جهت حصول با این هدف ، کاربرد دستگا هها  در حفظ بهدا شت هوا و کنترل میتواند کا لاً موء ثرافتد . ازاینر و با تو جه به اهمیت این دستگا هها در حفظ بهداشت هوا و کنتر ل مواد آ لا ینده بطورخیلی مختصر به آنها اشاره می نما ئیم .


الف – دستگاهها ی کنترول گاز های آلو ده کنند ه هوا :
جدا کردن گارهای مضر و جلو گیری ار انتشار آنها در هوا اطراف معمولاً به رو شهای زیر انجام می گیرد .
1- جذب در ما یعات :
جذب گاز ها در ما یعات  استفاده از حلا لی که خا صیت انتخا بی نسبت به گاز بخصو ص را دارد صو رت می گیرد .
2- جذب سطحی جا مدات  جذب سطحی موقعی صورت مگیرد که گاز از یک سطح جا مد صا ف و یا متخلخل عبور شود عمل جذب ممکن است منحصراًیک کشش مولکلی بوده ویا آنکه این کشش با فعل انفعا لا ت شیمیا ئ تواء م باشد . کر بن فعال ، اکسید آ لو می نیوم و ژل سیلس از جمله موادی هستند که درجذب گا زها مورد مصر ف دارند.
3- تقطیر :
با آنکه عمل تقطیر هم بو سیله کم کردن در جه حرارت و هم از طریق با لا بردن فشار امان پذیدر است ولی در عمل معمو لاً از روش کا هش در جه حرار ت استفاده می شود 2نوع دستگاه تقطیرازنظر اصول و کلیا ت طرح مورداستفاده است .دستگاه تقطیر تماس که درآن ماده سردکننده،بخار و ماده تقطیر شده با هم مخلو ط می شوند .وتقطیر سطحی که در آن اختلاط بین ماده سرد کننده و بخار وجود ندارد و هر کدام جدا گا نه در جدا رها ی خالی دستگاه تقطیرحر کات می کنند.
4- بعد سوز ها:
بعد سو زها قادر ند که گازهای مختلف نا شی کننده هوا هستند سوزانده واز ورود آنها در هوا جلو گیر نما یند.
ب- رو شهای کنتر ل و جداکردن ذرات:
از انواع مختلف دستگا هها کنترل ذرات که در صنا یع نصب می گردند چند نوع آن که بیشتر مورد استفاده هستند عبارتند از :
1-اتا فک ها ی ته نشینی :
اصو ل کار این دستگاه برآن گر فته است ذرات گرد در اثر وزن خود در اتاق عبور گاز به پا ئین می ریزد. سر عت عبور گاز دزاتاق ته نشینی تا حد امکان با یستی پائین و زمان توقف گاز هر چه ممکن است بیشتر گردد تا میزان ریزش ذرات افزا یش یا بد .این دستگاه معمو لاً برای غبار گیر ی مقدما تی وجدا کردن خرده ها یدرشت بکار میرود .
2-سیکلون :
گرد گیری درسیکلونها بو سیله  نیروی گر یزازمرکز انجام می شود .یک سیکلون از یک لو لهاستوانه ای و خرو طی تشکیل شده است که یک دهانه برای ورود گاز و یک لو له برای خروج آنها در با لای قسمت استوتنهای ویک دهانه خروجی در انتهای قسمت مارپیچی بطرف پا ئین و بین لو له تخلیه گاز ها وبدنه سیکلون تو لید می کنند در اثرخرده هابانیروی گریز از مر کز بسو ی دیواره سیکلون کشیده می شوند وسپس در اثر نیروی ثقل و یا حر کات چر خشی فروعی ،بطرف دهانه خرو جیغبا ها در تهسیکلون رانده می شوند.
2-فیانز با صا فی :
3-فیلتر عبارت از بستر متخلخی هستند که قا در ند و قتی هوای دارای ذرات معلق از آنها عبور می کند ذراتت را در سطح خود نگهدارند. جنس فیلتر ها از مواد مختلف بود لیکن فیلتر های پارچه ای بیشتر مورد استفاده اند . منا سب تر ین پار چه صا فی نوعی است که مقا ومت شیمیا ئی دا شته ،در جات حرارت شدید را تحمل کند،در برابرکشید گی انقبا ض مقا وم و هوا بخوبی از آن بگذرد.
4-عبارگیر های هیدرو لیک (جمع آوری ذرات بطریقه شستشوی)
در ایند سته از غبا ر گیرها ، یک ما یع معمولاًآب ، یا آب و یک جسم خیس کننده است بکار میرود عبار ها را بصو رت گل لای جمع آوری می کنند.
یکی ازمزایای غبارگیرهای هیدرولیک اینکه علاوه بر ذرات ،برخی ازبخارات رانیزجدا می کنند.لیکن مشکلی که در استفاده از غبار گیر های هیدرو لیک مطرح است مصر ف گل ولای تو لیدشده می باشد زیرا این  گل ولای در اکثر صنا یع مورد استفاده نیست به انتخاب غبار گیرهای هیدر لیک با یستی به شرا یط محلی تو جه شود .
5-غبار گیر های الکتر یکی (الکترو فیلتر )
اساس کار رسوب دهنده های الکتر یکی برای رسوب خرده ها ی مجود در گاز ها ، باردار کردن ذرات است ذرات باردار بسوی الکترود جمع کننده رانده شوند، اضا فه می نما یید گا هی به دلا یل زیر در شرا یط خا صی چند نوع دستگاه کنترل ممکن است بصورت سری مورد استفاده قرار گیرد .به منظور جلو گیر ی از انسداد دستگاه کنترل اصلی کا ههش بار وارد به دستگاه جمع آوری کننده به عنوان واحد درشت کنند ه کار مکند وذرانت حا صله بزرگترجمع آوری کننده اولیه در مواردی که وا حد اصلی به دلیله انجام و ظیفه نکند ،نقش وا حد اصلی را بازی مکند.کاهش در جه حرارت گاز خروجی در دستگاه  کنترول اصلی را به نحو مطلوب امکان پذیر سا زد مانند نصب دسگاههای شستشو دهنده قبل از فیلتر های کیسه ای با در جه حرارت با لا که چنا نچه مستقیما ً به فیلتر ها ی کیسه ای هدایت گردند کارآنها را مختل می سازند. جمع آوری کننده های مختلف را ممکن است برای جدا کردن یک مخلوط از آلو ده کننده ها بطور سری بکار برد مانند جدا کرن ذرات قا بل انحلال و غیرهلازم به یاداوری است که در اکثر موارد یک نوع آ لو ده کنندثا بت نبوده و داری حدود تغیرات قا بل تو جهی هستند . از اینرو قبل از انتخاب دستگاه کنترول کننده بایدبرسیها یلازم در مورد غلظت درات،توزیع و یا پرا کند گی ذرات ،تز کیب و شکل درات ،وزن مخصوص ذرات، توزیع ویا میزان جریانگاز فترکیب ووزن مخصوص گاز و غیره انجام گیرد تا با دردست داشتن تمام اطلاعات مورد لزوم بتوان د ستگاه کنترل منا سبی را انتخاب نمود.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۸ تیر۱۳۸۸ساعت 21:7  توسط MNC موضوع مقاله Article  |    [بالاي صفحه]   داغ کن - کلوب دات کام

آخرین مطالب ارسالی

وبلاگ اهواز دانلود تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.
انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟!
حرفهای قبل و بعد از ازدواج!؟
دانلود اوپرا ورژن 10 - Download Opera version 10.00
دانلود Massive 500 HQ icon Pack Part4 قسمت چهارم
دانلود AnyTV Pro v4.32 Portable بدون نیاز به نصب
دانلود eBuddy v1.4 با فرمت جاوا برای موبایل
دانلود Portable Yahoo Messenger 8.1.0.244 بدون نیاز به نصب
دانلود Massive 500 HQ icon Pack Part3 قسمت سوم
بدترين ويروس‌ها و worm ‌های تاريخ اينترنت
(موتور جستجوي وبلاگ اهواز دانلود (براي جستجوي دقيق ميان صفحات وبلاگ از موتور جستجوي زير استفاده کنيد

Loading

درباره من | تماس با من | بلاگفا| بالاي صفحه

 Designer: MNC Copyright: AHVAZDL © 2009-1388

 و بالاتر مي باشد IE7 بهترين حالت نمايش در 1024×768 پيکسل ، مرورگر